Foodmania.co คือ Market Place ที่ให้บริการผู้ขายได้นำสินค้ามาขายและผู้ซื้อได้เข้ามาซื้อสินค้า โดยผ่านระบบ Online เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการให้บริการด้านการขนส่ง ,มีการการันตีด้านคุณภาพสินค้าและขยายตลาดให้กับผู้ขายในขณะเดียวกันก็มองหาตลาดใหม่ให้กับผู้ซื้อด้วย

ไปยัง foodmania.co

Category: