เป็นห้องทดลองที่ให้บริการทดสอบด้านจุลชีววิทยา ,ทดสอบการตรวจวัดค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์ปลาป่น ,ทดสอบการตรวจวัดค่าความเหนียว , ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารซูริมิ และมีบริการพัฒนาและทดลองผลิตอาหารกระป๋องสำหรับ SME ที่ต้องการพัฒนาสินค้า เช่น มัสมั่นเนื้อ บรรจุในกระป๋อง , แพนงเนื้อ ,และเนื้อตุ๋นยาจีน ฯลฯ

Category: