กิจกรรม เงินออม-ผ่อนสลากออมสิน

หลักการ

ตามที่ บริษัทอนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสุขในองค์กร HAPPY WORK PLACE เพื่อเป็นการนำนโยบายดังกล่าวจึงได้มีโครงการเงินออม
– ผ่อนสลากออมสินให้พนักงานได้มีวินัยในการใช้จ่ายในชีวิตประจำ สามารถมีเงินเก็บฝากธนาคาร ให้พนักงานมีระเบียบการใช้สอยอย่างประหยัด รู้จักอดออม สอดคล้องกับโครงการ HAPPY MONEY