บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด
59/7 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สายด่วน +66 0899942666
เบอร์ติดต่อ +66 (0) 34-414-161 to 3
เบอร์แฟกซ์ +66 (0) 34-414-165
อีเมล marketing@anusorn.co.th

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

  1. สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรในองค์กรและสังคมรอบข้าง
  2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. จะมุ่งปรับปรุงการลดปริมาณของเสีย และมลพิษ อีกทั้งจะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  4. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. พัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  6. เผยแพร่ และสนับสนุน ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
  1. จัดให้มีการทบทวน และพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

“ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์   ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องลูกค้าพึงพอใจ”

ร้องเรียน ได้ที่สายด่วน คุณ นงนภัส 081-7514487