กิจกรรม หอพักสะอาด สดใส ร่วมใจ Cleaning Day

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดหอพักพนักงานได้อยู่อาศัย ซึ่งทำให้กลายเป็นสังคมส่วนร่วมแม้ว่าทางบริษัทฯ จะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ทั่วถึง บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงจัดให้มีโครงการหอพักสะอาด สดใส ร่วมใจ Cleaning Day